GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:111 | lượt tải:45

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:73 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:364 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:233 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:316 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid
THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 và Cụm phà Vàm Cống năm 2021
THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 và Cụm phà Vàm Cống năm 2021
CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC
 
 
 
Số:   292  /TB-HĐTTVC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 11 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 1
kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 và
Cụm phà Vàm Cống năm 2021
 
 
 
  

Thực hiện Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2021  của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 và Cụm phà Vàm Cống ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-CQLĐBIV ngày 07/9/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV, Hội đồng thi tuyển viên chức Cục Quản lý đường bộ IV thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 gồm các vị trí sau:
I. Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4
 1. Vị trí việc làm CV1 (vị trí Kế hoạch);
 2. Vị trí việc làm CV2 (vị trí Khảo sát - Thiết kế);
 3. Vị trí việc làm CV3 (vị trí Khoa học Công nghệ - Môi trường);
 4. Vị trí việc làm CV4 (vị trí Tư vấn giám sát - Quản lý dự án);
 5. Vị trí việc làm CV5 (vị trí Tổ chức nhân sự);
 6. Vị trí việc làm CV6 (vị trí Kế toán);
 7. Vị trí việc làm CS1 (vị trí Hành chính, quản trị).
II. Cụm phà Vàm Cống
 1. Vị trí việc làm CV7-CV9 (vị trí Quản lý vật tư, thiết bị, sửa chữa);
 2. Vị trí việc làm CV10 (vị trí Tổ chức nhân sự);
 3. Vị trí việc làm CV11,CV12 (vị trí Hành chính quản trị);
 4. Vị trí việc làm CV13 (vị trí Kế toán);
 5. Vị trí việc làm CS2-CS4 (vị trí Thống kê);
 6. Vị trí việc làm CS5 (vị trí Văn thư, lưu trữ);
 7. Vị trí việc làm CS6-CS8 (vị trí Thủ quỹ).
Chi tiết trong Phụ lục kèm theo.
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Quản lý đường bộ IV, tại trụ sở Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4 và trụ sở Cụm phà Vàm Cống  và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục http://www.cucqldb4.gov.vn. Hội đồng thi tuyển viên chức Cục Quản lý đường bộ IV trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Trường Cán bộ quản lý GTVT;
- Thành viên HĐTTVC;
- Thành viên Ban đề thi;
- Ban giám sát kỳ thi tuyển viên chức;
- Phòng TCHC (để niêm yết, đăng tin);
- Trung tâm KTĐB4, Cụm phà Vàm Cống;
- Lưu: VT, HĐTTVC (L).
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC
 
 
(đã ký)
 
 
 
 
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Dũng
 

DANH MỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 4 VÀ CỤM PHÀ VÀM CỐNG NĂM 2021 (THI VÒNG 1)
 
I. Môn thi kiến thức chung (Áp dụng cho tất cả vị trí việc làm)
STT Văn bản Ghi chú
1 - Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;
 
2 Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;  
3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;  
4 - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
 
5 - Luật Viên chức năm 2012;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
 
6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  
7 - Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (đối với các nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức);  
8 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;  
9 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;  
10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (đối với các nội dung liên quan đến đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức);  
11 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  
12 Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;  
13 Quyết định số 929/QĐ-TCĐBVN ngày 23/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 trực thuộc Cục Quản lý đường bộ IV;  
14 Quyết định số 2643/QĐ-TCĐBVN ngày 07/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cụm phà Vàm Cống trực thuộc Cục Quản lý đường bộ IV;  
14 Các văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác có liên quan.  
II. Môn thi ngoại ngữ (Tiếng Anh)
          Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): Trình độ thi thực hiện theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
- Thi vào vị trí Viên chức hạng III (chuyên viên): Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3.
- Thi vào vị trí Viên chức hạng IV (cán sự): Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1.
III. Môn tin học
Môn tin học ôn tập theo kiến thức chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (file đính kèm), phần mềm Microsoft Office 2010 và hệ điều hành Microsoft Window7, nội dung kiến thức gồm 6 modul:
 1. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
 2. Sử dụng máy tính cơ bản
 3. Xỷ lý văn bản cơ bản
 4. Sử dụng bảng tính cơ bản
 5. Sử dụng trình chiếu cơ bản
 6. Sử dụng Internet cơ bản.
 
 
 
[Trở về]