GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:109 | lượt tải:44

45/2019/TT-BGTVT

Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Lượt xem:71 | lượt tải:0

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:363 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:232 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:313 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid
Bộ GTVT tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020"
Ngày 14/9/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công vụ năm 2020".

Theo đó, Bộ GTVT tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020” nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC nói chung và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC chung của Bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC của Bộ GTVT, chia sẻ thông tin về CCHC giữa các cơ quan, đơn vị thực thi các nhiệm vụ CCHC với các cơ quan báo chí thuộc Bộ GTVT, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đối tượng liên quan khác nhằm bảo đảm thông tin về CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp đối với các nhiệm vụ CCHC của Bộ GTVT, nhất là việc giám sát thực thi trách nhiệm CCHC của Bộ.

Yêu cầu:

Về nội dung Cuộc thi: Nội dung cuộc thi phải gắn với các nhiệm vụ tại Kế
hoạch CCHC của Chính phủ, Kế hoạch CCHC của Bộ GTVT và Đề án tăng cường
công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT.

Về thời gian diễn ra cuộc thi:

- Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
- Đánh giá kết quả, trao giải và tổng kết Cuộc thi: Trước ngày 20/11/2020.

Đối tượng tham gia:

1. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ GTVT.
2. Đội ngũ học sinh, sinh viên, học viên đã và đang học tại các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải.
3. Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên quan tâm đến Bộ GTVT và công tác CCHC.
4. Thành viên Ban tổ chức và những bộ phận, cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

Nội dung và hình thức thi:

1. Nội dung

a) Cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC nói chung và CCHC của Bộ GTVT
nói riêng, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải
cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác cải cách tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính.
b) Mỗi đề thi có 15 câu, kết cấu như sau:
02 câu về công tác chỉ đạo điều hành;
02 câu về công tác cải cách thể chế;
04 câu về công tác cải cách thủ tục hành chính;
02 câu về công tác cải cách tổ chức bộ máy;
02 câu về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;
01 câu về công tác cải cách tài chính công;
02 câu về công tác hiện đại hóa hành chính.
(phần mềm chọn ngẫu nhiên các câu hỏi trong từng nhóm ngân hàng câu hỏi)

2. Hình thức thi

a) Thi trắc nghiệm.
b) Địa chỉ trang thông tin điện tử: Người dự thi tham gia thi trực tuyến tại một
trong các địa chỉ sau:

- Địa chỉ: http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn

[Trở về]