GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

47/2019/TT-BGTGT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Lượt xem:38 | lượt tải:23

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:293 | lượt tải:0

29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Lượt xem:136 | lượt tải:0

20/2017/TT-BGTVT

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi 32/2015/TT-BGTVT bảo vệ môi trường phát triển KCHT giao thông

Lượt xem:229 | lượt tải:0

Thông tư số 47/2016/TT-BTNM

Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TNMT ban hành định mức – kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

Lượt xem:331 | lượt tải:0

Quảng cáo bên trái covid
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 47/2019/TT-BGTGT 28/11/2019 Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.
2 29/2017/TT-BGTVT 01/09/2017 Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.
3 20/2017/TT-BGTVT 21/06/2017 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2015/TT-BGTVT NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
4 Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT 30/12/2017 Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
5 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TNMT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu thi công công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
6 Thông tư số 47/2016/TT-BTNM 28/12/2016 Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TNMT ban hành định mức – kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
7 Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
8 Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
9 Thông tư Số 39/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Thông tư Số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
10 164/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
11 31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
12 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
13 101-QĐ/TW 07/06/2016 Quy định số 101-QÐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
14 05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
15 11/2016/TT-BYT 11/05/2016 Thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Tìm Kiếm Văn Bản

LOẠI VĂN BẢN

LĨNH VỰC THỐNG KÊ