GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chuyên Mục
Văn Bản Mới

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ TNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lượt xem:64 | lượt tải:0

Thông tư số 47/2016/TT-BTNM

Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TNMT ban hành định mức – kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

Lượt xem:63 | lượt tải:0

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TNMT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu thi công công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Lượt xem:44 | lượt tải:0

Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Lượt xem:32 | lượt tải:0

Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Lượt xem:29 | lượt tải:0